Randlev Friskole & Børnehus


Randlev Friskole er en friskole i Odder, hvor undervisningen er aldersintegreret, hvor fysisk aktivitet er en del af den boglige undervisning og hvor dit barn kan starte, når det er klar.


Brugen af iPads og MacBooks er en naturlig del af undervisningen og anvendes som en del af nutidens penalhus. Alle elever får udleveret en iPad (indskolingen, dog ikke 0. klasse) eller en Macbook (mellemtrin og udskoling) når de starter på skolen.En skole uden skældud


Randlev Friskole & Børnehus arbejder målrettet med at være en skole og børnehave uden skældud. Vi møder børn og voksne ud fra en anerkendende tilgang med smil og nysgerrighed.


Fællesskab, respekt og dialog er grundlæggende værdier i vores daglige arbejde med hinanden.

Hvordan laver vi skole?

Lille skole

Randlev Friskole er en lille skole. Vi ønsker at alle kender alle. Vi står klar i skolegården med et godmorgen og velkommen til alle elever. Som lille skole har vores lærere og pædagoger god tid til hver enkelt elev socialt og trivselsmæssigt.


Organisering af undervisning

Randlev Friskole er skolen uden klasser. På Randlev Friskole går du ikke i 1.-9. klasse. Det vil sige, at du som elev ikke går i 1. klasse og året efter i 2. klasse (og så videre).

 

Du skal som elev (og forældre) på Randlev Friskole kende til følgende hold/grupperinger: årgange, hjemmehold, kompetencehold, samlæsningshold - og for øvrigt også lige en række fuglenavne!

 

De forskellige hold og grupperinger giver den fordel, at eleverne lærer at arbejde sammen med andre elever og voksne med forskellige personligheder, kompetencer, interesser og aldre. Diversiteten er et godt grundlag for læringsudbyttet hos den enkelte elev.

 

Årgange

Vi optager maks. 16 elever pr.  årgang. Årgangene enkeltvis bruger vi som regel kun, når der er tale om udefra kommende aktiviteter. Det kan fx. være, når der er besøg af sundhedsplejersken, mini-konfirmand, konfirmationsforberedelse eller lignende, som er rettet specifikt mod en bestemt alder. Vi må dog i forbindelse med optaget til vores skolestartere optage op til 18 elever, dog ikke flere på hinanden følgende år. Det ekstra optag til skolestartere på 0. årgang skyldes, at mange melder deres børn ind på flere skoler, hvorfor vi oplever et relativt stort frafald i månederne op til skolestart.

 

Hjemmehold

På hjemmeholdet hører eleven hjemme! På hjemmeholdet er eleven sammen med elever fra andre årgange i deres fuglegruppe. På hjemmeholdet spiser man sammen hver dag. Hjemmeholdet kan også bruges som udgangspunkt for projektuger eller andre på-tværs-af-årgangene aktiviteter.

 

Kompetencehold

I dansk og matematik underviser vi på kompetencehold. Kompetenceholdene sammensættes ud fra fagligt niveau, sociale relationer og personlige kompetencer. Derfor kan kompetenceholdene bestå af elever fra flere forskellige årgange. Da holdene i sit udgangspunkt er baseret på elevernes kompetencer, kan holdstørrelserne skifte meget. Nogle er små, andre rammer gennemsnittet og andre igen er store. Ved de store hold har vi ofte to voksne i undervisningen. Holdenes sammensætning evalueres ca. tre gange årligt.

 

Kompetenceholdene har to klare fordele: eleverne bliver undervist på et passende niveau med sigte for udfordringer og udvikling og givet dermed oplever vi en generel god ro på holdene, da alle er rimeligvis lige i forhold til faglighed, udfordringer og udviklingspotentiale.

 

Samlæsning

Udover kompetenceholdene har vi samlæsning på en række andre fag på tværs af årgangene. Disse samlæsninger skifter fra år til år og vurderes bl.a. på baggrund af antal elever på de enkelte årgange, elevrelationer, kønsfordelingen og eventuelle særlige hensyn til enkelte elever.

 

For alle hold/grupperinger gælder, at vi arbejder med 22 elever for faste undervisningshold. Herefter vurderes holdstørrelsen ift. ekstra ressourcer, enten i form af støttetimer eller en deling af holdet. Hvis elevsammensætningen, kompetenceniveauet på holdet, relationerne til læreren og lærerens faglighed spiller sammen, så er det ikke sikkert, at der pr. automatik tildeles ekstra ressourcer. Omvendt kan og vil vi allerede ved et lavere elevtal indsætte ekstra ressourcer, såfremt nogle af de nævnte områder fordrer dette.

 

Svaler, ravne og falke

Fra skolens start har forskellige grupper på skolen været navngivet ud i fugleverdenen. Derfor kalder vi børnehuset Fuglereden, SFO’en er Fuglehuset, de yngste årgange er samlet i Svalerne, mellemtrinnet er Ravnene og de ældste elever er Falkene.

 

Kontaktlærer

Hver elev har tilknyttet en kontaktlærer, som man kan kontakte, hvis behovet opstår. Det er kontaktlæreren, der er den primære kontakt mellem skole og hjem. Det er også kontaktlæreren, der følger op på elevens udvikling, personligt såvel som fagligt.


Kreative og praktiske fag

Musik, billedkunst og madkundskab er faste bestanddele af skolens skema. Vi vil gerne støtte den enkelte elev i at udfolde sig kreativt. Så de kreative fag er en naturlig del af elevernes skoledag.

 

Mobilfri skole og SFO

Vi har besluttet, at vi gerne vil være sammen i den analoge verden. Derfor er skolen mobilfri. Det betyder, at eleverne afleverer deres mobiltelefoner inden skolestart. De bliver låst væk og afleveres tilbage til eleverne efter SFO-tiden og til de store elever, når de har fri fra skolen.

 

I stedet for at kigge ned i sin telefon bruger eleverne tiden til leg og fællesaktiviteter på tværs af alder og køn.

 

Elever, der er ordblinde og som bruger deres mobiltelefon som læse-, skriveteknologisk værktøj er undtaget fra denne regel. Der kan også være undervisningssituationer, hvor eleverne skal bruge deres mobiltelefon, hvor disse selvfølgelig udleveres.


Samling og sang

Vi har og samling og fællessang hver formiddag.  Her synger vi sammen, synger for fødselarer og snakker om aktuelle emner i samfundet eller på skolen.


Bevægelse

Bevægelse er godt. Efter de to første lektioner har vi hver dag en halv times pause med bevægelsesaktiviteter eller svedbånd. Der er forskellige aktiviteter eleverne kan vælge imellem: fx dødbold, basketbold, waveboards, sjipning m.m.


Studieture

Hvert andet år har vi skolebyt med en anden friskole i Danmark. I overbygningen (7.-9. årgang) tager vi på studietur hvert år. På 7. årgang går turen som regel til København. På 8. og 9. årgang går turen normalt til en destination i Europa.

 

Studieturene skal skabe udsyn og kulturformidling. Eleverne skal opleve, at der sker spændende ting rundt omkring i verden. Ting de også selv kan have indflydelse på og lære af.

 

Temadage og teateruge

I løbet af skoleåret er der en del temadage, hvor undervisningen er tværfaglig og tager et aktuelt emne/tema op. I teaterugen arbejder hele skolen med en teaterforestilling, som i slutningen af ugen vises for forældre og skolekredsen.