Værdigrundlag

Randlevskolen er en skole som styrker og udvikler den enkelte elevs samlede kompetencer i livet, som fremmer elevernes glæde, livsmod og evner til demokratisk deltagelse i en hastigt foranderlig verden.


Skolen er en udviklingsorienteret skole, der søger at være i stadig bevægelse med opmærksomhed på udefrakommende input og vedvarende tilegnelse af ny pædagogisk og faglig viden.


Skolens undervisning er med afsæt i et helhedsorienteret menneskesyn og med en målsætning om vedvarende at skærpe elevernes nysgerrighed og lyst til læring både fagligt, personligt og socialt.


Kerneværdierne i den dynamiske skole er herudover:


Udsyn
Skolen er modtagelig for impulser udefra og deltager i lærende og udviklende dialog med (såvel den nære som den større) verden omkring os.

Eleverne skal, under hensyntagen til deres alder og udvikling, styrkes i en åben, nysgerrig og analyserende tilgang til det omgivende samfund og hinanden, og herigennem lære demokratisk deltagelse.


Der arbejdes til stadighed med at få et ”grønt” og bæredygtigt helhedssyn indarbejdet i hele skolens hverdag og indhold.


Faglighed
I undervisningen prioriteres mange forskellige undervisningsmetoder som tilgodeser elevernes forskellige evner og indlæringsmåder. Eleverne arbejder med mange forskellige udtryksmåder der tilgodeser det hele menneske og tilsammen fremmer elevernes nysgerrighed og skaberevne.


Læsning og skrivning har særlig prioritet, da disse færdigheder er grundlæggende for de øvrige fag. Undervisningen foregår hovedsagligt aldersintegreret i mindre enheder i anerkendelse af at læring sker i forskellige tempi og fremmes af succesoplevelser og individuelt tilpassede faglige udfordringer i trygge rammer.


Bevægelse og sundhedsfremme
Sund kost og fysisk udfoldelse er af afgørende betydning for elevernes indlæring og motivation. Skolen ønsker derfor at sætte fokus på sundhed og at fremme elevernes nysgerrighed og lyst til at bruge kroppen og dermed sikre grundlaget for en sund livsstil.


Fællesskab
Skolen betragter den enkelte elev som et unikt individ, hvis ressourcer og kompetencer skal anerkendes, rummes og understøttes. Skolen bygger endvidere på det menneskesyn, at individet grundlæggende er socialt og derfor styrkes, udvikles og trives bedst i fællesskabet.


Alle mennesker betyder lige meget og har lige stor værdi for fællesskabet. De fællesskabs-skabende aktiviteter er således gennemgribende for hele skolens organisering og dagligdag.


Åbenhed
Skolen prioriterer højt, at der er åbenhed på alle områder af skolens virke. Dette i erkendelse af at åbenhed fremmer dialog og samarbejde, der har afgørende betydning for engagementet, sammenhængen og troværdigheden i skolens virke.


Respekt, anerkendelse og rummelighed er grundpillerne i den åbne og konstruktive dialog, som foregår såvel i personalestaben som mellem elever og skolens medarbejdere og i det forpligtende samarbejde mellem forældre, bestyrelse og skolens personale.